محسن هاشمی
محسن هاشمیرییس شورای مرکزی حزبmhashemi@kargozaran.net
حسین مرعشی
حسین مرعشیدبیر کل حزبmarashi@kargozaran.net
غلامحسین کرباسچی
غلامحسین کرباسچیرییس کمیته سیاسی حزبkarbaschi@kargozaran.net
غلامعباس آقا علیخانی
غلامعباس آقا علیخانیaghaalikhani@kargozaran.net
امیر اقتناعی
امیر اقتناعیeghtenaei@kargozaran.net
شهربانو امانی
شهربانو امانیamani@kargozaran.net
رضا امراللهی
رضا امراللهیamrollahi@kargozaran.net
فرزانه ترکان
فرزانه ترکانtorkan@kargozaran.net
ناهید تاج الدینی
ناهید تاج الدینیtajoddini@kargozaran.net
غلامرضا پناه
غلامرضا پناهpanah@kargozaran.net
محمد مهدی بهزادیان
محمد مهدی بهزادیانbehzadian@kargozaran.net
فاطمه رمضان زاده
فاطمه رمضان زادهramezanzadeh@kargozaran.net
لیلا خوشکام
لیلا خوشکامkhoshkam@kargozaran.net
جهانبخش خانجانی
جهانبخش خانجانیkhanjani@kargozaran.net
علی جمالی
علی جمالیjamali@kargozaran.net
اسفندیار عشوری
اسفندیار عشوریashoori@kargozaran.net
یدالله طاهرنژاد
یدالله طاهرنژادtahernejad@kargozaran.net
علیرضا سیاسی راد
علیرضا سیاسی رادsiasirad@kargozaran.net
فاطمه سعیدی
فاطمه سعیدیsaeidi@kargozaran.net
بهرام فیاضی
بهرام فیاضیfayyazi@kargozaran.net
محمود علیزاده طباطبایی
محمود علیزاده طباطباییalizadeh-tabatabaei@kargozaran.net
محمدرضا علی حسینی
محمدرضا علی حسینیalihoseini@kargozaran.net
محمد عطریان فر
محمد عطریان فرatrianfar@kargozaran.net
کامبیز مشتاق گوهری
کامبیز مشتاق گوهریgohari@kargozaran.net
پروانه مافی
پروانه مافیmafi@kargozaran.net
سعید لیلاز
سعید لیلازleilaz@kargozaran.net
محمد قوچانی
محمد قوچانیghoochani@kargozaran.net
احمد نقیب زاده
احمد نقیب زادهnaghibzadeh@kargozaran.net
طاهره میرساردو
طاهره میرساردوmirsardo@kargozaran.net
افضل موسوی
افضل موسویmousavi@kargozaran.net
حامد منتظری
حامد منتظریmontazeri@kargozaran.net
فائزه هاشمی
فائزه هاشمیfhashemi@kargozaran.net
علی هاشمی
علی هاشمیahashemi@kargozaran.net
عبدالرضا هاشم زایی
عبدالرضا هاشم زاییhashemzaei@kargozaran.net
علی محمد نمازی
علی محمد نمازیnamazi@kargozaran.net

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، انتهای نگارستان پنجم، پلاک 8

تلفن: 22841608 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

کارگزاران در شبکه های اجتماعی